DOMŮ - Sportovní web pro kluky :: Trocha pohybu nikomu neublíží :-)

Football Pride Week v Berl?n

klikněte pro detail fotografiePrvn? ??jnov? t?den se v Berl?n? konal Football Pride Week, setk?n? LGBT fotbalov?ch fanou?k?, zam??en? p?edev??m na boj s homofobi?, kter? je bohu?el tak roz???en? v tomto popul?rn?m sportu. Z??astnilo se v?ce ne? sto osob, s podobn?m zastoupen?m mu?? i ?en, nechyb?li ani z?stupci z ?ad transgender?. P?eva?ovali samoz?ejm? N?mci, ale p??tomni byli i z?stupci z Irska, Izraele, Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Ruska, Turecka, z mimoevropsk?ch zem? pak z USA, Kanady a Mexika. Celkem se dostavili z?stupci nejm?n? z 21 zem?. Akce nav?zala na podobn? setk?n? v minul?ch letech v jin?ch zem?ch, naposledy se konalo loni v Pa???i.
Nechyb?li ani z?stupci Evropsk? gay a lesbick? sportovn? federace EGLSF, kter? sdru?uje LGBT sportovce ze 24 zem? (z na?eho regionu jsou zastoupeny Polsko, Ma?arsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, ?ern? Hora a Bulharsko), a po??d? tradi?n? hry Eurogames. I mezi ?leny EGLSF je n?meck? stopa v?razn?. Nejstar??m t?mem je Vorspiel Berlin, kter? byl zalo?en ji? v roce 1991. A nejv?t??m t?mem je kol?nsk? Janus (p?es 1500 ?len?), p?es tis?c ?len? m? i jedin? rusk? klub.
Prvn? setk?n? Fotbalov?ho t?dne se konalo jen pro n?meck? fanou?ky. Dal?? setk?n? ji? byla mezin?rodn?. V panelov? diskusi chyb?l z?stupce mezin?rodn? asociace FIFA, poslal pouze videopozdrav. V n?m p?ipomn?l, ?e FIFA p?edala ocen?n? jednomu z m?la vyoutovan?ch gay? z ?ad ?pi?kov?ch fotbalist?, b?val?mu n?meck?mu reprezentantu Thomasi Hitzelsbergerovi za p??nos pro boj proti diskriminaci. N?kte?? ??astn?ci se domn?vali, ?e z?stupci FIFA se ob?vali kritiky za p?id?len? dal??ch sv?tov?ch mistrovstv? do homofobn?ch zem? jako je Rusko a Katar. Nicm?n? v diskusi ??astn?ci odm?tli bojkot t?chto akc?, proto?e ho nepova?uj? za ??innou formu, sp??e doporu?ili vyu??t mo?nosti k soft n?tlaku politik?, sportovc? i fanou?k? na tyto zem? k podpo?e pr?v tamn?ch LGBT ob?an? (moc si neum?m p?edstavit pana Peltu, jak upozor?uje Rusy a muslimy na pr?va gay?).
N?meck? z?stupce p?ipomn?l, ?e v roce 2001 vznikl prvn? n?meck? fanou?kovsk? klub z ?ad LGBT. ?lo o Hertha Junxx Berlin. Dnes ji? v?t?ina n?meck?ch klub? prvn? a druh? ligy podobn? kluby m? a v?t?inou nach?zej? podporu mezi klubov?mi p?edstaviteli i ?bafu???i" fotbalov? asociace na z?klad? principu tzv. soci?ln? odpov?dnosti. U n?s je tento term?n pova?ov?n sp??e za sprost? slovo, ale v z?padn?ch zem?ch je to realita. Z?rove? kluby LGBT fanou?k? p?isp?ly k jednozna?n?mu formov?n? antidiskrimina?n? politiky v?t?iny profi klub? i samotn? fotbalov? asociace. V roce 2009 tak? bylo zalo?eno prvn? celon?meck? sdru?en? t?chto klub?. Pon?kud hor?? situace je ve v?chodn? ??sti zem?, kde podobn? klub m? jen CZ Jena a obecn? inkluzivn? klub m? t?m z Babelsbergeru. P?ed 15-20 lety se v N?mecku pozornost v?novala jen t?matu rasismu (tedy podobn? jako dneska u n?s), ale t?my LGBT fanou?k? pomohly prosadit t?ma homofobie (a transfobie). Jist? k tomu pomohly i kritick? postoje k sexismu, kter? je v na?em sportu rovn?? v?razn?m probl?mem. Tak? proto zazn?lo doporu?en? LGBT fanou?k?m, aby pom?hali ve sv?ch klubech podporovat i fotbalistky. Z?stupce UEFA upozornil, ?e sdru?en? nezahrnuje jen vysp?l? zem?, ale i Rusko, Balk?n a zem? st?edn? Asie, kter? pova?uj? diskriminaci gay?, leseb a transsexu?l? (anebo alespo? ml?en? o nich) za ned?lnou sou??st sv? kulturn? identity, a nelze tedy prosazovat jednotn? p??stup. Tak? zazn?lo, ?e je rozd?l mezi USA, p??padn? Austr?li?, kde je v?razn? roz???en ?ensk? fotbal a Evropou, kde je fotbal pova?ov?n p?edev??m za maskulinn? sport (?eny p?edstavuj? jen 12% v?ech hr??? v n?meck?m fotbalov?m svazu).
Zazn?ly i kritick? hlasy k ned?vn?m diskrimina?n?m incident?m ve fotbale. Byly p?ipomenuty protesty n?kter?ch t?m? i jejich fanou?k? proti ?ensk?m celk?m, za n?? hr?ly otev?en? lesbick? hr??ky (nap?. USA, Skandin?vie) na posledn?ch olympijsk?ch hr?ch. Kritika sm??ovala tak? k z?pasu evropsk? ?ensk? ligy, kde museli rakou?t? organiz?to?i sundat duhovou vlajku, proto?e ji t?m soupe?e z v?chodn? Evropy pova?oval za nevhodnou politickou agitaci. Pozornost vyvolal i ned?vn? sexistick? incident v ?esk? lize, kdy po chyb? ?ensk? rozhod??, dva hr??i Sparty ve?ejn? odm?tli p?soben? ?en v t?chto rol?ch, proto?e ??ena podle nich pat?? jen k plotn?". Jedna z ??astnic ??dala od UEFA, aby potrestala ?eskou asociaci za vla?nou reakci, ale kritiku vyvolala i reakce klubu, kter? poslal tyto hr??e tr?novat s ?ensk?m t?mem, proto?e hr??ek se nikdo nezeptal, zda s n?k?m takov?m v?bec cht?j? hr?t. Dal?? kritika m??ila na Chorvatsko (nejprve omylem ozna?en? jako Slovensko nebo Slovinsko), kde b?hem mezist?tn?ho z?pasu byl rozvinut transparent s nazi svastikou. Je pravda, ?e v Chorvatsku je fa?istick? minulost st?le zdrojem n?rodn?ho sebev?dom?, a zem? ji nikdy jednozna?n? neodm?tla.
Pozitivn? koment?? zazn?l od britsk?ho fanou?ka, kter? uvedl, ?e fanou?ci CSKA Moskva nebyli ani homofobn? ani barba?i, a ?e je t?eba rozli?ovat mezi prost?mi lidmi v?etn? fanou?k? a rol? Putinovy administrativy, pro kterou je homofobie jen cestou k ovl?d?n? jej?ch lidu (co? znalc?m historie p?ipomene N?mecko p?ed sedmdes?ti lety). Velk? aplaus sklidilo vystoupen? n?meck?ho obr?nce Romana Neust?dtera, p?vodn? hr??e Schalke, kter? v?ak ned?vno p?evzal ob?anstv? sv? rodn? zem? a od leto?n?ho roku reprezentuje Rusko. Tento pohledn? metrosexu?l se podle sv?ch ??es?, ale i b??eck?ho stylu, opakovan? setk?val s ozna?en?m, ?e je homo, teplou? apod. P?i jednom z dal??ch takov?ch koment??? na instagramu uvedl, ?e u? ho tyto ?sra?ky" unavuj?, ?e se p??e rok 2016, a ?e ??d?, aby rasisti a homofobov? vypadli z jeho insta. I ve sv?ch dal??ch vyj?d?en?ch se opakovan? vyslovil jednozna?n? proti homofobii a uvedl, ?e ch?pe, ?e pro gaye je i dnes prakticky nemo?n? se v profi sportu vyoutovat, a ?e tento stav nen? norm?ln?. U? d??ve se jednozna?n? vyslovoval proti rasismu.
V p?tek ve?er jsme byli na recepci, kter? se konala na radnici v Sch?nebergu, kam pat?? i ?berl?nsk? r??ov? troj?heln?k" (oblast kolem Nollendorferplatzu). Byla to p??le?itost vid?t na ?ivo moder?torku zn?mou ikonu n?meck? travestie sc?ny vystupuj?c? pod jm?nem Gloria Viagra, tedy jak sama ?ekla, nejvy???ho ?d?v?ete s ocasem" (Schwanzenm?dchen). M? opravdu p?es dva metry, i bez ?tekl?.
Zaj?mav? byla i v?stava gay a lesbick?ch osobnost? sportu, kterou jsem ve star?? podob? vid?l u? kdysi v Norimberku. Krom? zn?m?ch hv?zd jako je Navr?tilov?, Louganis, Tawksburry a zakladatel Gay Games desetiboja? Tom Waddell, mne zaujal p??b?h talentovan?ho fotbalisty Heinze Bonna, hr??e HSV Hamburku na konci ?edes?t?ch let, kandid?ta reprezentace a pravd?podobn? prvn?ho zn?m?ho gay profi fotbalisty (samoz?ejm? b?hem kari?ry se nevyoutoval, v jeho dob? bylo homosexu?ln? chov?n? v N?mecku je?t? trestn?). Ten byl po sko?en? fotbalov? kari?ry v roce 1991 nalezen ve sv?m byt?, kde ?il s?m, ubodan? n?kolika ranami. V tomto seznamu mi chyb?li t?eba olympij?t? v?t?zov? v krasobruslen? Curry a Nepela, (i kdy? jejich orientace ve?la ve zn?most a? po jejich smrti), nebo ?pi?kov? maratonec Alan Turing (i kdy? ten na olympi?d? nestartoval, a je ve?ejnosti zn?m? sp??e jako geni?ln? matematik). Ale ??dn? takov? seznam nem??e b?t dokonal?.
Na jednom z panel? byl i souhrn n?kolika homofobn?ch incident? ve sportu. Mezi nimi mne osobn? zaujal ten, kter? se mne kdysi bohu?el osobn? t?kal, a to byl radik?ln? pravicov? bombov? ?tok na atletick? stadi?n b?hem Outgames 2009 v Kodani.
V sobotu dopoledne jsem zvolil zaj?mav? alternativn? program Football Berlin Tour, kter? za??nal pobl?? b?val?ho leti?t? Tempelhof. Tam b?val za c?sa?stv? exec?rplac, a kde prob?haly i prvn? neofici?ln? fotbalov? z?pasy (tehdy t?sn? za branami Berl?na). Branky se v?dy schovaly v bl?zk?ch hospod?ch. Pokra?ovali jsme kolem stadi?nu, kde se dnes hraj? z?pasy berl?nsk?ho p?eboru (ale v d?vn? minulosti se tu odehr?l i z?pas pro 10 000 div?k?), prohl?dli jsme si nejvy??? bod vnit?n?ho Berl?na Kreuzberg s Viktoria parkem a post?li v Mehringdammu p?ed domy, kde vznikl prvn? berl?nsk? fotbalov? klub v roce 1888 (zalo?il ho 17let? student) a o n?kolik let pozd?ji i prvn? n?meck? fotbalov? asociace. Pon?kud symbolick? byla z?v?re?n? slova prov?d?j?c?ho historika, ?e o fotbale se m? m?n? mluvit a hlavn? se m? hr?t.
Ve v?kendov?ch Lidovk?ch pak citovali k t?to akci vyj?d?en? redaktorky Spiegel Online Sibylle Berg, kter? ?ekla: ??e je homofobie ve fotbale? Tak prove?te coming out a serte na shitstorm." Ale jak je vid?t, nen? to tak jednoduch?.

Ivo Proch?zka
webmaster: jirka@gaysport.cz