DOMŮ - Sportovní web pro kluky :: Trocha pohybu nikomu neublíží :-)

Jsme neform?ln? a spont?nn? skupina lid?, kter? bav? r?zn? sporty a taky r?di pozn?v?me nov? lidi.
Nem?me ??dn? jin? pravidla ne? pravidla sportovn? slu?nosti :) Nejsme ??dn? profesion?lov?, bav? n?s hlavn? pohyb. Ka?d? je v?tan?, nez?visle na jeho sportovn?ch v?konech :), m??e? p?ij?t jednou, ob?as nebo chodit pravideln?, jak bude? cht?t.

Jak to za?alo:

Za?alo to v jedn? t??d? na Galesu (Gales je studentsk? G/L diskusn? klub). To mnoz? z?n?s poznali, ?e ?ivot m??e b?t barevn?j?? ne? jsou skripta a smyslupln?j?? ne? zkou?ky. ?tvrte?n? setk?n? byla kr?tk? a tak vzal Jirka m?? a s?? a je?t? s p?r dal??mi kamar?dy vyrazili na B?lou Horu si zahr?t volejbal. Hra m?la chv?lemi sice prvky vyb?jen? nebo nohejbalu, ale to jenom proto, aby se m?tli n?hodn? kolemjdouc?. Bylo veselo a tak bylo zase p???t? a p???t? a? se za?ali sch?zet pravideln?. Kdy? p?i?el podzim, sehnala se t?locvi?na, to u? padaly ob?as p?kn? sme?e :-).

Kamar?d? p?ib?valo, i kdy? byla obdob?, kdy p?i?li jenom ti skaln?. N?kdy, kdy? pr?elo, p?i?li t?eba jenom dva lid?, alespo? si pokecali. Kdy? bylo p?kn?, op?kaly se vu?ty.

...od t? doby ub?hlo p?r let, ale kluci se sch?z? po??d. Donesl se kopa??k a za?al hr?t fotbal a taky pinec, n?kte?? na?li kamar?dy plavce a b??ce, o v?kendech kluci jezd? na v?lety a v?zim? na b??ky a taky do Alp na ly?e. V?n?kter?ch sportech jsme pozvali i podobn? skupiny cizozemc? nebo vyrazili k?nim na turnaj. Na?e aktivity vyzv?dala taky ?esk? televize a taky ?esk? rozhlas a psali o n?s dlouh? ?l?nky ve velk?ch m?stech :-).

Na sporty chod? studenti-nestudenti, kluci, co to u? d??ve n?kde hr?li i nehr?li. To nen? podstatn?. Nem?me ??dn? jin? pravidla ne? sportovn? slu?nosti.?

... a co d?l? To u? nezastav??. Nov? lid? po??d nastupuj? a n?kte?? se zas ztr?cej?, ale je jich u? dost na to, aby bylo p???t?. Nejsme shora organizovan? skupina, ale sami sob? organizujeme voln? ?as. M??e? p?ij?t jednou, m??e? chodit jak Ti to vyjde. M?? ale kam p?ij?t jen tak za sportem nebo sp??e poznat nov? lidi, to je hlavn? zpr?va t?chto str?nek.

Jirka, Marek, Tom??, Ivo, Jirka, Michal, Zden?k, Bo?ek, Jirka, Martin, Luk??, Martin, Tom??, Hynek, Pavel, Feri, Laco, Petr, Zden?k, Zbyn?k ... (dal??ch 126 jmen dom?c?ch i ciz?ch).webmaster: jirka@gaysport.cz