DOMŮ - Sportovní web pro kluky :: Trocha pohybu nikomu neublíží :-)

?esko m?lo na Eurogames jedin?ho kandid?ta. Skon?il na skv?l?m 5. m?st

klikněte pro detail fotografie

Od 29.6. do 2.7. se ve Helsink?ch uskute?nily Eurogames 2016, kter?ch se z??astnilo zhruba 2000 sportovc?. Hry po??dal klub HOT Helsinki. Eurogames byly spojeny s Helsinki Pride, tak?e program zahrnoval i kulturn? a spole?ensk? akce nejr?zn?j??ho charakteru. V?e vyvrcholilo v sobotu po skon?en? sout??? za zcela slune?n?ho po?as? tradi?n?m pr?vodem m?stem. Gay vesnice u hlavn?ho n?dra?? nab?dla p?ekvapen? v podob? bezplatn?ch saun a dvou venkovn?ch baz?nk?. O z?jemce o saunov?n? po tradi?n?m finsk?m stylu nebyla nouze. V?dy? ve Finsku je na 5 mili?n? lid? 3,5 milion? saun.

Sout??ilo se ve 14 sportech, a sice: badminton, basketbal, bowling, bridge, tanec, florbal, fotbal, golf, squash, plav?n?, tenis, atletika, cross-country b?h a volejbal.

Organiz?to?i Eurogames v Helsink?ch se pou?ili z chyb Eurogames 2015 ve Stockholmu, a tak se ??dn? neo?ek?van? p?ekvapen? nezrodila. Atletika se 180 sportovci se sice nekonala na olympijsk?m stadi?nu jako loni, ale na vedlej??m tr?ninkov?m, ov?em byla dob?e zorganizovan?. Po?adatel? dokonce sestavili program tak, aby nedoch?zelo ke ?asov?m koliz?m mezi discipl?nami v r?mci jednotliv?ch v?kov?ch kategori?. Na tuto skute?nost d??ve nebyl br?n skoro ??dn? ohled.

?eskou republiku reprezentoval v lehk? atletce Roman V?tek. Probojoval se do fin?le v?ech b??eck?ch discipl?n od 100 m do 5000m ve v?kov? kategorii M40 s nejlep??mi um?st?n?mi na 1500 m a 5000 m, a sice p?t?mi m?sty. Bohu?el medailov? se v tomto roku nepo?t?stilo.

V?ce zde >


webmaster: jirka@gaysport.cz